Anasayfa / İnşaat Ruhsatı

İNŞAAT RUHSATI ALMA

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. • Ruhsat talep dilekçesi • Tapu sureti • Çap • İmar durumu • Plan kote • TUS Sözleşmesi • Proje müellifi belgesi Mimar İnşaat mühendisi Makine mühendisi Elektrik mühendisi Harita Aplikasyon • Zemin etüt raporu (Jeoloji ve gerekli hallerde Jeofizik Raporu) • Projeler 5 Takım Mimari Betonarme ve betonarme hesapları Elektrik Sıhhi tesisat Isı yalıtım hesabı Gerekiyorsa asansör ve kalorifer • Ruhsat harçları Belediyemiz Gelir Müdürlüğü Veznesine yatırılmaktadır. • Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenilmesinde Ticaret odası kaydı Vergi mükellefi olması Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname • Yapının müteahhitliğinin yapı sahibi dışında birinin üstlenmesi durumunda Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme vergi levhası Ticaret sicil gazetesi • Yapı Kullanma (İskan İzni) Almak için Dilekçe Yapı ruhsatı sureti Tapu sureti SSK ilişkisiz belgesi Vergi dairesi ilişkisiz belgesi Gerekli hallerde asansör TSE belgesi,yeterlilik belgesi Dilekçe ve ekleri tam olan dosyaların kaydı yapılarak İmar Müdürlüğünce incelenir. Eksiklikler varsa mal sahibi ve yapı denetim firmasına bildirilerek eksiklikler giderilmesi istenir. Sığınak gerekli ise sığınak komisyonundan uygundur raporu istenir. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğünden otopark hesabı istenir. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar Uygulama İlanları

Facebook